ריקי לוי דינר

ריקי לוי דינר

טור אישי על הורות, זהות, נשיות, וכל מה שנוגע בבטן הרכה שלנו.

לכניסהעוד באו-מאמא

תנאי שימוש וגלישה באתר 

1.להלן תנאים של חוזה משפטי מחייב בין משתמשי האתר לבין "פורטל אוממה" (להלן: "בעלי האתר"). על ידי כניסה ו/או שימוש באתר זה (להלן: "האתר") המשתמשים ו/או חליפהם ו/או מי מטעמם מביעים את הסכמתו לכך, כי קראתם, הבנתם ואתם מסכימים להיות מחויבים וכפופים להלן ובאתר, ולנהוג בהתאם להם ובהתאם להוראות כל חוק וכי לא יהיו לכם ו/או למי מטעמכם כל תביעות כנגד בעלי האתר. במידה ואינכם מסכימים לכל האמור לעיל, הינכם מתבקשים לצאת מהאתר ושלא לעשות כל שימוש בו בכל דרך שהיא.
 
2. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בלתי נפרד בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר. מוסכם כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מטעמו במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרת תנאים כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.
 

3. בעלי האתר יוכלו לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את התנאים וההודעות לשימוש באתר כדי לשקף שינויים בשירות, שינויים המשפיעים על השירות ו/או על המשך השימוש באתר, המשך שימוש באתר לאחר כל סוג של שינוי מסוג זה יהווה את הסכמתך לשינוי כזה, אף אם לא נתנה הסכמה מפורשת של המשתמש לשינויים אלו וכן לא יוכל המשתמש ו/או מישהו מטעמו לתבוע או לטעון כל טענה בגין שינויים אלו או אחרים, וכל משתמש שלא מסכים לשינויים אלו מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו.


4. אתם מצהירים ומסכימים, כי ידוע לכם ואתם מסכימים שכל זכויות היוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, פטנטים ושאר הזכויות המופיעות ו/או גלומות והקשורות באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי בעלי האתר בקשר עם אתר זה, לרבות כל הזכויות כאמור בכל המוצרים , התכנים, הידע, והשירותים המוזכרים ו/או המוצעים על ידי בעלי האתר באמצעות אתר זה (להלן "המוצרים"), כפי שהם היום וכפי שיהיו בעתיד, הן רכושם הבלעדי של בעלי הזכויות בהם ו/או בעלי האתר הכל על פי החוק ואין לכם ולא יהיו לכם כל זכויות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם הזכויות כאמור וכי לא תגרום בכל דרך שהיא להפרת החוק ו/או לפגיעה בזכויות אלו - לא בדרך של שימוש בהם שלא כדין ולא בדרך של שיגורם לאתר ו/או הטעיית בעלי האתר לפרסמם.


5. בעלי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין בעלי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.


6. ויודגש כי בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת מבלי שהמשתמש יוכל לבוא בתביעות ו/או דרישות כלפי בעלי האתר בגין הוצאתו מהאתר.


7. כל התכנים ו/או הידע ו/או העצות ו/או ההמלצות ו/או המוצרים המוצעים ו/או המוצגים באתר זה מוצעים וניתנים כפי שהם "AS IS" ללא אחריות כלשהי מפורשות או מכללא כי הם נכונים ו/או שלמים ו/או כי הם עונים על כל צרכי המשתמש או כי יופעלו באופן כלשהו, ללא תקנות או ללא שגיאות, ו/או כי אינם מפרים פטנטים ו/או זכויות יוצרים ו/או סימנים מסחריים ו/או זכות קניין רוחני, למעט כמפורט במפורש בתנאי האחריות המוצעים על ידי היצרנים והמצורפים לכל מוצר. בעלי האתר לא יהיו אחראים בקשר עם כל טעות, מחדל או השמטה באתר על כל תכניו. השימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, הינו על אחריות ו הבלעדית של המשתמש ו/או מי מטעמו.


8. למרות האמור בכל מקום אחר, בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות, במפורש או מכללא, במישרין או בעקיפין, לרבות כל תשלום בגין נזק, לנזקים כלשהם, בין ישרים ובין עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו לכם, ללקוח שלכם, או לכל צד שלישי אחר, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהשימוש באתר זה ו/או חוסר יכולת להשתמש באתר זה או מהסכם זה, או מדרך השימוש ו/או הביצוע או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או בשימוש או באי שימוש במוצרים המוצעים באתר שהוצעו מהאתר זה ו/או שהופקו ממנו ו/או מסגירת האתר על ידי בעלי האתר וזאת ללא כל סייג.


9. למרות שבעלי האתר עורכים, מעת לעת, בדיקות של המידע המצוי באתר, חלק מן המידע והתכנים באתר מסופקים ע"י צדדים שלישיים. בעלי האתר אינם אחראיים לדיוק ו/או נכונות כל חלק מהמידע אשר מצויים באתר ואשר סופקו ע"י צדדים שלישיים כאמור. מובהר כי אין באפשרות בעלי האתר לעקוב, לסנן, לפקח על התכנים המועלים ע"י המשתמשים. לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.


10. למרות האמור לעיל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק , לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזה לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין בהחלטת בעלי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא עוצבו על ידם.


11. האתר עשוי לכלול הפניות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטת ו/או אחריות בעלי האתר. הקישורים וההפניות כאמור מיועדים אך ורק לנוחיות הלקוחות. בכל מקרה, לא יהיו בעלי האתר אחראיים לכל מידע ו/או נתונים המצויים באתרי אינטרנט אחרים אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות הקישורים אשר באתר כאמור, וכן לא יהיו בעלי האתר אחראיים ואינם מציגים בזאת כל מצג בקשר עם האיכות של כל מידע, שירות, מוצר אשר באתרי אינטרנט אחרים, כאמור, ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תוצאה אשר יגרמו בקשר עם כל אתר אחר.


12. השירות מוצע למשתמש כמו שהוא ומפעלי האתר לא ישאו בכל סוג של אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות וכן הוא מצהיר כי על כל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש אין לו להלין אלא על עצמו.


13. היות שאין כל דרך להבטיח את המידע הנמסר באמצעות האינטרנט, מובהר בזאת כי בעלי האתר אינם אחראים לכל הפרעה הו/או עיכוב בתקשורת דרך האינטרנט או לשינויים או אובדן מידע. הינכם אחראים לשמירה ולהבטחה של הסיסמא, זיהוי משתמש ו/או כל אמצעי זיהוי אחרים הקשורים לכניסה לאתר או לחלקים ממנו.


14. בעלי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או תוכנו ו/או בגין ביטול או הפסקת השירות בין אם נגרמו במזיד ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.


15. מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.


16. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
1. תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
2. תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
3. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
4. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
5. תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
6. תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
7. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
8. הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.


17. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.


18. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר


19. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש


20. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.


21. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.


22. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.


23. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.


24. הגבלת שימוש אישי ולא מסחרי - המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהשימוש באתר הינו אך ורק לשימוש אישי והוא ומי מטעמו לא יוכלו לעשות כל שימוש מסחרי באתר אלא ע"י הסכם חתום ומאושר עם בעלי האתר וזאת כפוף לאמור בחוזה. כמו כן המשתמש מצהיר כי הוא אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להפיק, לפרסם, להעניק רישיון עבור, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים מלבד אלו שניתנה הסכמה מפורשת מבעלי האתר.


25. הגבלת סיום גישה - בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לסיים את גישת המשתמש לאתר או לכל חלק ממנו בכל עת וזאת ללא הודעה מראש וללא כל טענה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו.


26. באתר עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימנים רשומים, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות המכסות נושאים בשירותי האתר, מתן שירותים כאלו ואחרים לאתר אינו מהווה כל זכות שלעצמה זולת אם ניתנה בהסכמה מפורשת מבעלי האתר.


27. הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל, הינך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה תחול הסמכות השיפוטית של בתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.


28. כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים, ובמידה של פגיעה בזכותם של בעלי האתר שמורה להם הזכות לתבוע בגין כל נזק כאמור מהפרת הסכם זה ואף ללא צורך להוכיח את מידת הפגיעה.


29. קשר לצורך קבלת שירות ו/או טענות - בשאלה או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה יש לפנות אך ורק לבעלי האתר הבלעדיים לכתובת הדואר האלקטרוני המצורף : info@o-mama.co.il

30. כל האמור בהסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, ויובהר כי כל טענה ו/או תביעה בקשר להסכם זה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל, ואם במידה והסכם זה עומד בניגוד לחוק זה אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר לכוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו על כנם.


31. למרות האמור בהסכם זה או בכל מקום אחר בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המשתמש שלא כדין באתר בכפוף לדין האזרחי והפלילי במדינת ישראל.


32. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות באתר ובהסכם זה להוראות שהוסכמו עמכם במפורש ובכתב יגברו האחרונות.


33. במידה ובמקום כל שהוא באתר נוקטים בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה וכל הוראה באתר זה מתייחסת לשני המינים


כל תמונה היא סיפור 

*לכניסה לגלריות לחצו כאן

 

 

עוד באו-מאמא

 

ידיים, משפחה, ניוזלטר או-מאמא

ניוזלטר שבועי

אחת לשבוע מקבלים חברי מועדון O-mama ישירות לתיבת המייל שלהם, ניוז לטר הכולל מגוון תכנים בנושא משפחה והורות.

*ההרשמה חינם.

לכניסה לחצו כאן 

 

הרשמה לניוזלטר או-מאמא

שם פרטי
משפחה
דוא"ל
Powered by Artvision | Truppo Websites